Kilka cytatów

„…wszystko jest dzisiaj profesjonalne: lekarz, psycholog,
coach, trener, doradca, mentor albo inny specjalista…
a ja potrzebuję po prostu zwykłej rozmowy…”

„…bo często właśnie dzięki zwykłej rozmowie wszystko zaczyna układać się w całość…”

z rozmów zasłyszanych w warszawskim metrze, 2010

Nasze credo

„Rozmawiając, dowiaduję się, co myślę”
Stefan Garczyński

 

Nasi wolontariusze

…Wiola, Piotr, Marek, …może Marcin, może babcia Stasia, wujek Jacek (on sporo doświadczył),
może gospodarz z mojego bloku (chyba dużo wie o życiu)…

Po prostu zwykła rozmowa

po prostu
zwykła rozmowa

bez dominacji

bez udowadniania
sobie czegokolwiek

bez dowartościo-
wywania się

bez
wywyższania się

bez wzajemnych
oskarżeń

bez manipulacji

bez pseudo-terapii

bez gry

bez sztuczek

bez udawania

bez
obrażania się

po prostu
zwykła rozmowa

Projekty Fundacji Zwykła Rozmowa:

Aktualności

 

Fundacja Zwykła Rozmowa zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie „Razem dla Seniorów” w kategorii  „Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy – Biznes dla Seniorów”.

Atelier Zmiany to prywatna przestrzeń klubowa tworzona przez osoby, które dokonują zmian w swoim życiu, w swoim otoczeniu, w świecie. To miejsce osobistego rozwoju, edukacji i samodoskonalenia. To także przestrzeń do budowania relacji społecznych, wzajemnego inspirowania, wymiany doświadczeń i współpracy.

Projektując Atelier Zmiany inspirowaliśmy się pracowniami twórców i artystów – malarzy, rzeźbiarzy, fotografików. Pracownie takie były zawsze miejscem nieformalnych spotkań i kreowania nowatorskich myśli, gdzie obserwowana przez twórców i artystów rzeczywistość znajdowała swój wyraz w indywidualnej, osobistej i niepowtarzalnej formie. To czysta sztuka. A sztuka, jak wiemy, potrafi zmienić wszystko – nas, bieg historii, cały świat.

Każdy, kto dokonuje zmian w swoim życiu, jest wyjątkowym Twórcą i Artystą, buduje swój własny warsztat pracy nad sobą i rzeczywistością wokół siebie, a dokonując zmian tworzy niepowtarzalne dzieło, często dzieło życia.

Atelier Zmiany to miejsce spotkań osób zorientowanych na zmianę. To miejsce dla każdego, kto chce łączyć różne obszary swojego życia: rodzinny, zawodowy i społeczny, a wspólnym mianownikiem dla Klubowych Spotkań i aktywności jest Zmiana Naszego Życia na Dobre

 

zamknij opis

 

„Centrum Rozwiązywania Problemów Spowodowanych Nadmiernym Zadłużeniem”, jest projektem realizowanym przez Fundację „Zwykła Rozmowa”.

Centrum to miejsce, czas i sposobność, aby pomagać nadmiernie zadłużonym. Pomagać w uwolnieniu się od długów, w zrozumieniu przyczyn finansowych kłopotów, w zapanowaniu nad finansowym chaosem.

Wspieramy nadmiernie zadłużonych w obszarze prawnym, psychologicznym i w zarządzaniu finansami osobistymi.

Pomagamy nadmiernie zadłużonym i wspieramy ich kompleksowo, całościowo, holistycznie. Działamy w sposób przemyślany, uporządkowany, zrównoważony.

Pomagamy tym, którzy stracili już wszystko. Tym, którzy przyznają się przed samymi sobą, że mają długi nie do spłacenia. Tym, którzy nie mają już sił walczyć, bronić się, przepraszać. Pomagamy nadmiernie zadłużonym z piętnem porażki, porzuconym, osamotnionym. Pomagamy.

Pomagamy tym, którzy sięgnęli własnego dna, którzy doszli do ściany, którzy nie widzą wyjścia. Pomagamy i wspieramy.

Wszystko po to, aby po oddłużeniu (pomoc prawna), zbudowaniu psychicznej równowagi (pomoc psychologiczna) i zdobyciu zarządczych umiejętności (edukacja w zakresie zarządzania osobistymi finansami) mogli zacząć nowe, normalne i spokojne życie bez długów.

Więcej aktualnych informacji na https://pl-pl.facebook.com/CentrumRPSNZ/

 

zamknij opis

O Fundacji bardziej oficjalnie

ul. Wiolinowa 5 lok. 44, 02-785 Warszawa
Numer KRS: 0000387576, NIP: 9512341513, REGON: 142959818
Rachunek bankowy: 94 1090 1043 0000 0001 4203 6938
tel. 22 643 77 92

Zarząd Fundacji

Wioletta Wydrzyńska

Rada Fundacji

Piotr Paweł Wydrzyński
Małgorzata Jodko Bonikowska
Paweł Piotr Wydrzyński

Zgromadzenie Fundatorów

Wioletta Wydrzyńska
Piotr Paweł Wydrzyński

Wszystkim chętnym do wsparcia działań naszej Fundacji, wskazujemy poniżej numer rachunku bankowego.
94 1090 1043 0000 0001 4203 6938

Statut Fundacji

Spis treści

Rozdział I       Postanowienia ogólne
Rozdział II     Cele i zasady działania fundacji
Rozdział III    Władze fundacji
Rozdział IV    Majątek i dochody fundacji
Rozdział V     Postanowienia końcowe

W dniu 9 marca 2011 roku w Warszawie Wioletta Wydrzyńska i Piotr Wydrzyński, zwani dalej łącznie „Fundatorami”, ustalili Statut Fundacji „Zwykła Rozmowa” o następującej treści:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą „Zwykła Rozmowa” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Wiolettę Wydrzyńską i Piotra Wydrzyńskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusz Joanny Lewczuk w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, w dniu 9 marca 2011 roku, Repetytorium A numer 3308/2011.

§ 2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7.

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 8.

Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

Celem Fundacji jest pomoc, wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, powodujących problemy psychiczne, destabilizację życiową oraz kryzys ekonomiczny i osobisty.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działanie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie powstaniu i rozwijaniu się zaburzeń psychicznych, których przyczyną lub podłożem są problemy zawodowe, osobiste i środowiskowe;
 2. pomoc i wsparcie osób w budowaniu poczucia własnej wartości;
 3. aktywizacja osób w podejmowaniu działań na rzecz osobistego rozwoju;
 4. inspirowanie osób do aktywności w zakresie budowania poczucia własnej wartości, rozwoju osobistego oraz odnajdywania w sobie kreatywności, zdolności i umiejętności;
 5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z osobami doświadczonymi życiowo i zawodowo, które – poprzez zwykłą rozmowę i opowiadanie o swoim życiu – mogą udzielać wsparcia i być pomocne;
 6. nieodpłatne inicjowanie, organizowanie i prowadzenie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, grup samopomocowych i innych form terapii,
 7. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konsultacji oraz doradztwa, a w szczególności doradztwa zawodowego w postaci punktów konsultacyjno-informacyjnych, klubów dyskusyjnych, spotkań dyskusyjnych, wykładów, prelekcji, telefonów zaufania;
 8. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, administracją publiczną i samorządem lokalnym, placówkami użyteczności publicznej, innymi organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami leczenia, towarzystwami naukowymi, szkołami i placówkami naukowymi oraz mediami;
 9. nieodpłatne prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, rozpowszechnianie  broszur, książek, plakatów, ulotek;
 10. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami oraz propagowanie działań Fundacji, celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn na realizację celów statutowych.

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 12.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

Władze fundacji

§ 13.

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 14.

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem stanowiącym w sprawach ustrojowych Fundacji.
 2. Tworzą je wspólnie obradujący Fundatorzy.
 3. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest przez Prezesa Zarządu przynajmniej raz w roku  z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek: Zarządu Fundacji, Rady Fundacji.
 4. Fundatorzy będą pisemnie powiadomieni o terminie Zgromadzenia przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
 5. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje swoje uchwały jednomyślnie. W przypadku, gdy w skład Zgromadzenia wchodzi więcej niż 3 osoby, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Fundatorzy wybierają spośród swego grona Przewodniczącego.
 6. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania.
 7. W posiedzeniu Zgromadzenia mogą brać także udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Fundatorów lub Prezesa Zarządu.
 8. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:
  1. powołanie i odwoływanie członków Rady Fundacji z określeniem osoby Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. powołanie i odwoływanie członków Zarządu,
  3. uchwalenie perspektywicznych i wieloletnich programów działalności statutowej Fundacji,
  4. przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Fundacji,
  5. przyjęcie nowych Fundatorów do Zgromadzenia Fundatorów,
  6. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  7. dokonywanie zmian celów Fundacji oraz trybu powoływania Organów Fundacji.
 9. Z posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów sporządza się protokół, który musi być udostępniony na życzenie wszystkim członkom Organów Fundacji.
 10. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą być przyjęte inne osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują na rzecz Fundacji odpowiednią kwotę pieniężną lub inne dobra materialne oraz złożą deklarację do Zgromadzenia Fundatorów.
 11. O przyjęciu kandydata do Zgromadzenia Fundatorów decyduje jednomyślnie Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w głosowaniu jawnym.
 12. Zgromadzenie Fundatorów może wykreślić ze swego grona:
  1. Fundatora – osobę prawną w przypadku likwidacji, złożenia rezygnacji albo braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach,
  2. Fundatora – osobę fizyczną w przypadku jego śmierci, złożenia rezygnacji, braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach lub skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
 13. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Radę Fundacji albo Zarząd dla podjęcia niezbędnych uchwał.

 

RADA

§ 15.

 1. Rada  jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z co najmniej trzech osób.
 3. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 4. Członków Rady powołują Fundatorzy jako Zgromadzenie Fundatorów. Zgromadzenie Fundatorów powierzają jednemu z członków Rady funkcję Przewodniczącego Rady.
 5. Możliwe jest uczestnictwo w Radzie przez więcej niż jedną kadencję.

§ 16.

W skład Rady mogą wchodzić osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. nie są członkami Zarządu.

§ 17.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. śmierci;
 2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
 3. zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 16.;
 4. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów lub podjęcia przez Radę zwykłą większością głosów uchwały o wykluczeniu członka Rady z jej składu.

§ 18.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
 3. ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 4. podejmowanie w drodze uchwały decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
 5. podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu;
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych niniejszym statutem dla innego organu lub osoby.

§ 19.

Do zadań Przewodniczącego należy przede wszystkim zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie im oraz kierowanie pracami Rady.

§ 20.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Członkowie Organów Fundacji mogą uczestniczyć w ich posiedzeniach wyłącznie osobiście, a  także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu.
 4. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji, jak również osoby o uznanym autorytecie.
 6. Z posiedzeń Rady sporządza się pisemny protokół, który podpisuje Przewodniczący i wyznaczony przez niego protokolant.
 7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

 

ZARZĄD

§ 21.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony.

§ 22.

 1. Na czele zarządu stoi Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zgromadzenie Fundatorów powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

§ 23.

W skład Zarządu mogą wchodzić osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

 1. śmierci;
 2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
 3. zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 23;
 4. powołania w skład Rady;
 5. podjęcia przez Zgromadzenie Fundatorów decyzji o wykluczeniu członka Zarządu z jego składu.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 2. Realizacja celów statutowych;
 3. Wykonywanie uchwał Rady;
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 5. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
 6. Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;

§ 26.

Prawo reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w jej imieniu przysługuje:

 • Prezesowi Zarządu działającemu samodzielnie bądź;
 • Dwóm członkom Zarządu działającym łącznie – gdy w skład Zarządu wchodzą więcej niż dwie osoby bądź;
 • Każdemu członkowi Zarządu samodzielnie – gdy w skład Zarządu wchodzi jedna lub dwie osoby.

§ 27.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
 2. Prezes informuje wszystkich członków Zarządu o terminie posiedzenia, jego miejscu oraz porządku obrad co najmniej na tydzień przed planowanym spotkaniem,
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wyznaczony przez niego protokolant.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody fundacji

§ 28.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 PLN oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 29.

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  darowizn, spadków, zapisów,
  dotacji, subwencji oraz grantów,
  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego i praw majątkowych,
  odsetek bankowych,
  gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 30.

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 31.

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do Fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku na rzecz któregokolwiek z Fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, członków Organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 33.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów Fundacji oraz trybu powoływania Organów Fundacji.
 3. Zmiany celów Fundacji, oraz trybu powoływania Organów Fundacji może dokonywać Zgromadzenie Fundatorów.

§ 34.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej podmiotów o zbliżonych celach.

§ 35.

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 37.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dowód ustalenia Statutu Fundacji „Zwykła Rozmowa” Fundatorzy złożyli pod niniejszym Statutem podpisy.

 

Wioletta Wydrzyńska                                                                   Piotr Wydrzyński

ZAMKNIJ STATUT FUNDACJI

Napisz, zadzwoń,
przyjdź!

ul. Cybisa 6 lokal U8
02-784 Warszawa
tel. 22 643 77 92
tel. komórkowy 517 291 431